Snapchat OSK PIERO
Instagram OSK PIERO


 

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW KURSU OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW

 

I. UCZESTNICY KURSU
Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania musi spełnić następujące warunki:
1. Osiągnąć wymagany wiek do kategorii, o którą chce się ubiegać.
2. Posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (według ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, np. dowód osobisty, paszport)
3. Posiadać numer PKK, wydany przez Wydział Komunikacji wg miejsca zameldowania.
4. Dokonać opłaty lub raty za szkolenie w wysokości określonej w obowiązującym cenniku Ośrodka i ceny zawartej w umowie.

II. DYSCYPLINA NAUKI
W trakcie trwania kursu każdą Osobę ubiegającą się o uzyskanie uprawnienia do kierowania zobowiązuje się do:
1. Podporządkowania się kierownictwu i pracownikom Ośrodka Szkolenia Kierowców Piero w zakresie organizacji szkolenia.
2. Regularnego i punktualnego uczęszczania na zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne.
3. Dokonania stosownych opłat za kurs znajdujących się w cenniku Ośrodka.
4. Osobie ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania, można płatność za szkolenie praktyczne i teoretyczne rozłożyć na nie oprocentowane raty z tym, że przed przystąpieniem do szkolenia Osoba musi dokonać wpłaty nie mniejszej niż 600 zł, a całość opłaty za kurs musi być dokonana najpóźniej przed ukończeniem szkolenia.
5. Po odbyciu co najmniej 80% zajęć teoretycznych Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania rozpoczyna zajęcia praktyczne.
6. Zajęcia praktyczne odbywają się pod opieką instruktora nauki jazdy. Instruktor jest osobą decydującą o indywidualnym programie nauki jazdy Osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania.
7. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania, w przypadku braku możliwości uczestnictwa w zaplanowanej godzinie szkolenia praktycznego, winna powiadomić Biuro z co najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem ( w godzinach pracy Ośrodka od poniedziałku do piąku 8 - 18). Brak powiadomienia o nieobecności w w/w terminie, zobowiązuje do poniesienia opłaty za nieobecności, która wynosi 50% ceny za 1 godzinę praktyczną dodatkową obowiązującą w danym czasie.
8. W przypadku zagubienia lub znaczącego zniszczenia (przedarcie, zalanie, itp.) karty przeprowadzonych zajęć – należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł brutto (duplikat dokumentów).
9.Każda godzina odbytych zajęć teoretycznych i praktycznych musi zostać wpisana do karty przeprowadzonych zajęć i potwierdzona podpisem instruktora i osoby szkolonej.
10. Po odbyciu 100% zajęć praktycznych osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania zdaje egzamin wewnętrzny(teoretyczny i praktyczny). Warunkiem dopuszczenia do Egzaminu Praktycznego jest pozytywny wynik Egzaminu Teoretycznego.
11. W celu zakończenia szkolenia (aktualizacji profilu PKK) należy ukończyć szkolenie podstawowe i uzyskać pozytywny wynik z Egzaminów Wewnętrznych.
12. W przypadku stwierdzenia przez Instruktora po odbyciu kursu podstawowego- szkolenia praktycznego, braku wymaganych umiejętności przez Osobę ubiegającą się o uzyskanie uprawnienia do kierowania, Kierownik Ośrodka ma prawo odmówić aktualizacji PKK sugerując dalsze praktyczne szkolenie.
13. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania może przerwać szkolenie w dowolnym momencie, jednak wiąże się to z poniesieniem konsekwencji finansowych. Zwrot opłaty wniesionej za szkolenie jest możliwe wyłącznie po okazaniu oryginału dowodu wpłaty. Zwrot pieniędzy następuje po odliczeniu opłat za część teoretyczna, praktyczną (wyjeżdzone godziny - wg cennika kursu prawa jazdy zawartej w umowie), materiałów dydaktycznych.
14. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania ma prawo do zmiany Instruktora w czasie trwania szkolenia bez podawania przyczyny.

III. PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Opuszczenie sali wykładowej podczas trwania wykładów lub ćwiczeń może nastąpić wyłącznie za zgodą wykładowcy lub instruktora.

2. Korzystanie z pomocy naukowych Ośrodka takich jak: stanowiska komputerowe, sala wykładowa, pojazdy nauki jazdy dozwolone jest wyłącznie pod nadzorem pracowników Ośrodka, wykładowcy lub instruktora.
3. Palenie tytoniu w sali wykładowej lub w pojazdach szkoleniowych jest surowo zabronione.
4. Podczas nieobecności instruktora nauki jazdy zabrania się Osobie ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania wsiadania do pojazdów szkoleniowych, usiłowanie uruchomienia pojazdu lub jazdy. Niezastosowanie się do tej części regulaminu spowoduje pokrycie przez w/w Osobę strat materialnych powstałych w przypadku uszkodzenia sprzętu i pełną odpowiedzialność za poniesione szkody.
5. W przypadku zażywania leków lub innych środków mających wpływ na prawidłowy przebieg szkolenia praktycznego osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania jest zobowiązana do poinformowania o tym fakcie instruktora przed rozpoczęciem jazdy.
6. W przypadku przystąpienia Osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania do szkolenia praktycznego w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, osoba szkolona automatycznie zostanie skreślona z listy osób szkolonych bez prawa zwrotu opłaty za szkolenie. Dodatkowo ośrodek ma prawo poinformować o zdarzeniu Policję.
7. W przypadku umyślnego stworzenia, przez Osobę ubiegającą się o uzyskanie uprawnienia do kierowania zagrożenia zdrowia lub życia innych uczestników ruchu drogowego, osoba ta automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie.
8. Osoba ubiegającą się o uzyskanie uprawnienia do kierowania jest zobowiązana do poszanowania i nie niszczenia mienia powierzonego mu w czasie trwania kursu, a w przypadku umyślnego zniszczenia do pokrycia kosztów ewentualnych napraw lub wymiany.
9. Ośrodek Szkolenia Kierowców PIERO dbając o renomę firmy prosi o zgłaszanie wszelkich uwag, sugestii, pomysłów dotyczących działania OSK drogą mailową osk.piero@wp.pl lub telefonicznie tel. 501 010 253

 REGULAMIN JAZD DOSZKALAJĄCYCH
1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania, która wykupiła w naszej szkole pakiet minimum 10 godzin doszkalających, w momencie wykorzystania tego pakietu i dokupywania godzin pojedynczo, przysługuje prawo do liczenia tych godzin po cenie adekwatnej do pakietu, który wykupiła.

2. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania, która wykupuje godziny pojedynczo oraz która wykupiła pakiety mniejsze niż 10 godzin, prawo takie nie przysługuje.
3. Pojedyncze wykupione godziny nie sumują się w pakiety.
4. Opłata za niewykorzystane jazdy doszkalające podlega zwrotowi do 6 miesięcy od dnia ich wykupienia.
5. Wykupione jazdy doszkalające należy zrealizować do 6 miesięcy od dnia ich zakupu.
6. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania ma prawo po wykupieniu i odbyciu w naszej Szkole pierwszej lekcji doszkalającej zdecydować się na wykup pakietu lub zmianę pakietu, dopłacając tylko różnicę cenową pomiędzy wybranymi przez siebie wariantami.
7. Odwołać zaplanowane jazdy można maksymalnie do 24 godzin wcześniej telefonicznie lub osobiście w biurze Ośrodka Piero w godzinach pracy biura (poniedziałek-piątek 8-18). Brak powiadomienia o nieobecności w w/w terminie, powoduję utratę zaplanowanych jazd.
8. Zaplanowane jazdy doszkalające powinny być opłacone najpóźniej 1 dzień przed umówionym terminem. W przypadku przelewu, pieniądze powinny być zaksięgowane na naszym koncie do tego właśnie dnia.
9. Fakt opłacenia jazd doszkalających jest dla Szkoły potwierdzeniem akceptacji regulaminu.

Powyższy regulamin został zatwierdzony przez OSK PIERO i znajduje sie do powszechnego wglądu w siedzibie firmy. Regulamin podaje się kursantom do zapoznania i przestrzegania.

 Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2014 r.

 


Snapchat OSK PIERO
Instagram OSK PIERO
Warszawa Bródno
ul. Odlewnicza 7
Warszawa Żerań

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 900 - 1700
Telefon:
22 225 08 73 ,
501 010 253
Warszawa Bródno
ul. Bazyliańska 20
03-203 Warszawa

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 800 - 1800
Telefon:
511 448 888 ,
514 200 222
ul. Moniuszki 24b
05-230 Kobylka

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 900 - 1700
Telefon:
22 225 08 78 ,
514 100 444
Nauka jazdy w:
 • Warszawa Bemowo
 • Warszawa Białołęka
 • Warszawa Bielany
 • Warszawa Mokotów
 • Warszawa Ochota
 • Warszawa Praga Południe
 • Warszawa Praga Północ
 • Warszawa Rembertów
 • Warszawa Śródmieście
 • Warszawa Targówek
 • Warszawa Ursus
 • Warszawa Ursynów
 • Warszawa Wawer
 • Warszawa Wesoła
 • Warszawa Wilanów
 • Warszawa Włochy
 • Warszawa Wola
 • Warszawa Żoliborz
 • Kobyłka
 • Zielonka
 • Ząbki
 • Marki
 • Wołomin